โรงเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก

เป็นหลักสูตรที่ผ่านการคิดค้นโดยคุณ Emily Jaques-Dalcroze นักประพันธ์และอาจารย์ชาว

สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของ

แนวทางการเรียนการสอนดนตรีในยุคนี้ก็ว่าได้

 

เนื่องจากในแต่ละเนื้อหาจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย

ที่สอดคล้องกับจังหวะของดนตรี หรือในเกมส์การละเล่นต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะ

การฟัง (ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของเด็กวัยนี้อยู่แล้ว) ร่วมกับการใช้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้

ประสานสอดคล้องไปอย่างกลมกลืน

 

ในกิจกรรมเหล่านี้เด็ก ๆ จะค่อย ๆ ซึมซับการเรียนพื้นฐานดนตรีไปอย่างไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการนับ

จังหวะ, การแยกโทนเสียงสูง/ ต่ำ, จำนวนเสียงที่ได้ยิน, อารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสได้จาก

ท่วงทำนองที่ต่างกันออกไป หรือแม้แต่กิจกรรมอย่าง improvisation หรือการด้นสดร่วมกัน

กับผู้อื่น

 

สิ่งที่คุณครูเน้นมากที่สุดก็คือบรรยากาศความสนุกสนานและความสุขของผู้เรียน เพราะในแนว

ทางของ Dalcroze Eurhythmics นั้นเชื่อว่าเด็ก ๆ แต่ละคนนั้นมีแนวทางการเรียนรู้หรือสิ่งที่

ถนัดต่างกันไป คุณครูที่สอนในหลักสูตรเหล่านี้จึงจะไม่ใช้รูปแบบที่ตายตัวในการสอนเหมือน ๆ กัน

ในทุก ๆ ครั้ง ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ จึงถูกประยุกต์ใช้ให้ยืดหยุ่นกับความพร้อม, บุคคลิก, อารมณ์

และปัจจัยอื่น ๆ ให้เหมาะสมที่สุด

โรงเรียนดนตรี
โรงเรียนดนตรีสำหรบเด็ก
โรงเรียนดนตรีสำหรับเด็ก

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164