Acting

(กรุณาเลื่อนลงล่างสำหรับภาษาไทย)

Classes will be by age group (4-6 yrs, 7-12 yrs)

 • concentration

 • body language for communication in Acting

 • imagination for Acting

 • observation skills to learn human behaviour

 • know more about themselves 

 • preparation for higher levels

 

12+ (Level 1)

    To be a professional actor/actress, we all have to learn and be equipped with all

kinds of basics and tools in the most efficient way we can through our mind and body.

    In this course, students will learn what they can do with their bodies including

personal limitations. How to express all kinds of feelings, the given characters

might have through our body efficiently.

    At the end of the class, students will also be taught how to prepare his/ her profile.

We will provide one for each student at the end of the course for free. (Students have

to fulfill required hours)

12+ (Level 2)

    This is for students who passed level 1 or have experienced in acting before.

There will be all kinds of techniques, activities and preparation on casting in the real world.

    At the end of the class, there will be a guest (director or producer) to provide a

real world casting situation for every students.

 

12+ (Level 3)

    This is about a practical experience in doing shows (TV or stage). Students will

experience the process of real world production: preparation, script study, understanding

characters, acting techniques for TV & stage.

    Students will gain more confidence by practically going through the same process

as professionals do in the real world.

 

12+ (Level 4)

    An advance course for experienced students to learn the advanced techniques

in more complicated situations, scripts, characters behaviors. There will again be a professional guest (director/ producer) to help analyze and give valuable opinions.

 

Drama (7-12 yrs old, 12 yrs old+)

 • Grade 1-9 

 • Communication, Concentration, Imagination, etc

 

Personality (7-12 yrs old, 12 yrs old+)

 • Grade 1-6

 • Attitude, Communication, Image, Manners, Social etc

 

Public Speaking (7-12 yrs old, 12 yrs old+)

 • Grade 1-9

 • Attitude, Communication, Confidence, Pronunciation, etc

 • MC, News anchor, Talk show hosts, etc

*In groups of at least 4 students

แบ่งเรียนตามกลุ่มอายุ (4-6ปี, 7-12ปี)

 • สร้างสมาธิเพื่อการแสดง

 • ฝึกการใช้ร่างกายเพื่อสื่อสารในการแสดง

 • การสร้างจินตนาการเพื่อการแสดง 

 • ทักษะในการสังเกตเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้อื่น

 • รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกิจกรรม/ แบบฝึกหัดต่างๆ ในคลาส

 • เตรียมความพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น

 

12+ (Level 1)

    การที่จะเป็นนักแสดงมืออาชีพได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการแสดงในด้านต่าง ๆ

รวมถึงการรู้จักใช้เครื่องมือการแสดง ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนสำคัญนั้นก็คือ "ร่างกาย" ของเรานั่นเอง

    เนื้อหาการเรียนการสอนในคลาสนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสามารถ

ของร่างกาย ร่วมถึงข้อจำกัดในร่างกายของตนเอง ในการเคลื่อนไหวและควบคุมร่างกายในส่วน

ต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถสื่อสารอารมณ์, ความรู้สึกและความต้องการต่างของตัว

ละคร ผ่านทางการแสดงออกทางร่างกายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

    นอกจากนั้นแล้วนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำโปรไฟล์โดยทางโรงเรียนจะจัดทำให้ฟรีบนเงื่อนไขว่าต้องมาเรียนครบชั่วโมงเรียน

 

12 + (Level 2)

    เนื้อหาในหลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อตอบโจทย์สำหรับนักเรียนที่มี

ประสบการณ์ผ่านการแคสติ้งและมีทักษะการแสดงมาบางแล้ว โดยในคลาสนี้จะเป็นการรวมเทคนิค

สำหรับการแคสติ้งโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวการตีความและวิธีในการแสดงรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัส รวมถึงสามารถ นำความรู้ไปใช้งานได้จริงในการแคสติ้ง 

    ปลายทางของหลักสูตร จะมีการเชิญผู้จัดหรือผู้กำกับ ที่มีชื่อเสียง มาให้คำแนะนำรวมถึง

ทำการ Test การแคสติ้งให้กับผู้เรียนทุก ๆ คนอีกด้วย

 

12+ (Level 3) 

    ในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์สำหรับการโชว์ละครไม่ว่าจะเป็นละครเวที

และละครโทรทัศน์ โดยผู้เรียนจะได้สัมผัสกระบวนการทำงาน ทั้งการเตรียมตัว การอ่านบท  วิธีการ

หาคาแรกเตอร์ของตัวละคร รวมถึงเทคนิคการแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างละครโทรทัศน์และละครเวที 

    หลังจากที่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์เรียนในคลาสนี้แล้วผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการแสดง

ทั้งละครโทรทัศน์และละครเวที  และสามารถนำความรู้ไปแคสติ้งได้อย่างมืออาชีพ

 

12+  (Level 4) 

    ในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการตีความคาแรคเตอร์

ของตัวละครที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การแสดงอารมณ์ที่ทับซ้อน การตีความบทที่ต้องอาศัย

ความเข้าใจและรวมถึงวิธีการแสดง ให้มีเสน่ห์และดูเป็นมืออาชีพ โดยนอกเหนือจากที่ผู้เรียนจะได้

เรียนกับครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ในการทำงานในวงการบันเทิง ผู้เรียนยังได้เรียนรู้

เทคนิค และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้จัดและผู้กำกับมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอีกด้วย

การแสดง (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-9 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง) 

 • การสื่อสาร, การมีสมาธิ, การสร้างจินตนาการ ฯลฯ

 

บุคลิกภาพ (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-6 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง)

 • สร้างทัศนคติ, การสื่อสาร, การสร้างภาพลักษณ์, กิริยามารยาท, การเข้าสังคม ฯลฯ

 

การพูดในที่สาธารณะ (7-12 ปี และ 12 ปีขึ้นไป)

 • เกรด 1-9 (ขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง)

 • สร้างทัศนคติ, การสื่อสาร, สร้างความมั่นใจ, การออกเสียงที่ถูกต้อง ฯลฯ

 • พิธีกร, ผู้ประกาศข่าว, ผู้ดำเนินรายการ ฯลฯ

*กลุ่มละ 4 คนขั้นไป การเรียนเป็นกลุ่มไม่สามารถชดเชยได้

© 2017 by OnStage Performing Arts School. All Rights Reserved. 

Tel. +66 (6) 4952 9979, +66 (2) 469 8164